ایزو ۵۰۰۰۱

با ما جهانی شوید. ایزو ۵۰۰۰۱:۲۰۱۱ هدف از تدوین این استاندارد بین المللی توانمندسازی سازمان ها برای ایجاد سیستم ها و فرایندهای ضروری برای بهبود عملکرد انرژی شامل کارایی , استفاده و مصرف انرژی است. اجرای این استاندارد به کاهش انتشار گاز گلخانه ای, هزینه انرژی و سایر پیامدهای مرتبط با محیط زیست از طریق …