ایزو ۴۱۰۰۱

ایزو ۴۱۰۰۱

سیستم مدیریت تسهیلات (Facility Management System)

این استاندارد الزاماتی را در رابطه با سیستم مدیریت تسهیلات (FM) مشخص می نماید زمانی که سازمان :
الف) نیاز دارد اثربخش و کارآمد بودن تحویل FM را که پشتیبانی کننده اهداف سازمان متقاضی بوده است؛ نشان دهد.
ب) در نظر دارد به طور مداوم نیازهای ذینفعان و الزامات کاربردی قابل اجرا را براورده نماید.
ج) قصد دارد در یک محیط رقابتی جهانی ، پایدار باشد.
الزامات مشخص شده در این استاندارد برای بخش خاصی نبوده و در نظر گرفته شده است که برای همه ی سازمانها یا بخشهایی از آنها خواه بخش دولتی یا خصوصی و صرف نظر از نوع ، اندازه وماهیت سازمان یا موقعیت جغرافیایی قابل اجرا باشد.

 

مدیریت تسهیلات به ادغام نظام های چندگانه به منظور به دست آوردن نفوذ بر کارآمدی و سودآوری اقتصادی جامعه، عموم و سازمان ها و همچنین نحوه ی تعامل افراد با محیط ساخته شده می پردازد. FMاز طریق خدماتی که مدیریت و ارائه می کند ، بر سلامتی ، رفاه و کیفیت زندگی بخش اعظم جوامع و جمعیت جهان تأثیر می گذارد.در حالی که FM چنین تأثیر گسترده ای دارد ، فقدان شناختن اصول و شیوه های آن در سطح جهانی دیده می شود.

این سند پایه و اساس تفسیر و درک مشترک FM وراه هایی که می تواند از همه نوع به سازمان ها سود برساند را ارائه میدهد.

شرکت گلوبال انگلستان اقدام به ارائه خدمات ممیزی و صدور گواهینامه ایزو ۴۱۰۰۱ می نماید. همچنین این شرکت یکی از شرکت های فعال در زمینه ممیزی و صدور گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ ، ایزو ۴۵۰۰۱ می نماید.

این شرکت اقدامات لازم را بر اساس امکانات و تسهیلات موجود و فراهم شده از انگلستان انجام میدهد. قابل توجه است که خدمات این شرکت به طور هماهنگ با تمام دفاتر شرکت GCL International UK در سراسر جهان ارائه می گردد.

 

جهت ارائه خدمات ممیزی و صدور گواهینامه ایزو با Global ایران (GCL International UK) تماس بگیرید.

۰۲۱۸۸۳۹۷۷۹۵-۸۸۳۹۷۴۴۶

با ما جهانی شوید.

Be Globally With us