UKAS

با ما جهانی شوید.

اعتبار UKAS

مرکز اعتبار بخشی UKAS انگلستان

شرکت آزمون و تائید کاربران به عنوان نماینده شرکت Global Group انگلستان در ایران با عنوان(Global Group (IRAN فعالیت مینماید.

پس از رفع تحریمهای ایران شرکت آزمون و تائید کاربران به عنوان نماینده ی انحصاری شرکت گلوبال گروپ مجددا فعالیت خود را در ایران آغاز نمود.

در گواهینامه ی اعتبار بخشی شرکت گلوبال گروپ  که توسط UKAS صادر گردیده است در محل فعالیت های شرکت ،دفتر ایران نیز قید گردیده است.

UKAS انگلستان

شرکت Global Group of companies ltd تحت اعتبار UKAS انگلستان فعالیت می نماید.شرکت آزمون به عنوان نمایتده آن مجموعه شرکت های بسیاری را ممیزی و در نهایت اعطای گواهینامه کرده است.

برای اخذ ایزو و ممیزی و صدور گواهینامه ایزو از گلوبال گروپ با کازشناسان این شرکت تماس حاصل فرمایید.

۰۲۱–۸۸۳۹۷۷۹۵-۸۸۳۹۷۴۴۶

Be Globally With us

 

Scroll to top