تغییر برند شرکت گلوبال گروپ انگلستان

تغییر برند شرکت گلوبال گروپ انگلستان

بر اساس تصمیم استراتژیک هیئت مدیره شرکت گلوبال گروپ انگلستان در سال ۲۰۱۸ . با توجه به هماهنگی انجام شده با اکردیتیشن اصلی شرکت ، در وافع UKAS  انگلستان و همچنین انجام مراحل قانونی ، این موضوع برنامه ریزی گزدید که تا ظرف مدت سه سال از تاریخ تصمیم، به عبارتی تا سال ۲۰۲۱ تمامی فعالیت ها به طور کامل با برند جدید با نام GCL International که مخفف Global Certification Limited  می باشد، انجام میگردد.

لذا در این دوره ی گذار تمامی دفتر های منطقه خلیج فارس، علی الخصوص دفتر ایران نیز تمام فعالیتهای لازم را برای تغییر برند انجام میدهد. قابل توجه است تمامی مدارک مانند مدارک قانونی شرکت و حتی گواهی اعتبار بخشی در این دوره ی گذار با نام زیر قابل رویت می باشد.

GCL Intenational TA/Global Group

شما با ما همراه هستید با مقاله تغییر برند شرکت گلوبال گروپ ، ادامه :

قابل توجه است تمامی گواهینامه ها نیز با نام جدید و لوگو جدید صادر میگردد.

نمونه علامت: Global UK

 

آدرس وب سایت دفتر مرکزی:

www.gcl-intl.com

 

جهت ارائه خدمات ممیزی و صدور گواهینامه ایزو با Global ایران (GCL International UK) تماس بگیرید.

۰۲۱۸۸۳۹۷۷۹۵-۸۸۳۹۷۴۴۶

گواهینامه CE

با ما جهانی شوید.

Be Globally With us

تغییر برند شرکت گلوبال گروپ انگلستان
Scroll to top