آکادمی آموزش

با ما جهانی شوید.

آکادمی آموزش شرکت آزمون و تائید کاربران به عنوان یکی از آکادمی های فعال در زمینه دوره ی آموزشی ایزو اقدام به برنامه ریزی آموزشی جهت برگزاری دوره های کاربردی و عملی در راستای سیستمهای مدیریت و کنترل پروژه و سایر موارد نموده است.

دوره ها در دو حالت برگزار می گردد:

۱- اعزام استاد به محل کارفرما (هزینه ها می بایست استعلام گردد)

۲- دوره های برنامه ریزی شده در شرکت گلوبال گروپ ایران. در زیر لیست توانمندی های آموزشی این شرکت مشخص می باشد.

برای تسهیل در انتخاب دوره ها صفحه مرتبط با گلوبال اکادمی راه اندازی.لذا توصیه می گردد بر روی لینک زیر کلیک کنید:

گلوبال آکادمی

دوره های سیستم های مدیریت و استاندارد
ردیف عنوان دوره مدت (ساعت) هزینه (ریال)
۱ تشریح الزامات ISO 9001 سیسیتم مدیریت کیفیت ۱۶ ساعت آموزش ایزو
۲ ممیزی داخلی ISO 9001 سیسیتم مدیریت کیفیت ۱۶ ساعت آموزش ایزو
۳ سرممیزی ISO 9001 سیسیتم مدیریت کیفیت ثبت IRCA ۴۰ ساعت آموزش ایزو
۴ تشریح الزامات ISO 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی ۱۶ ساعت آموزش ایزو
۵ ممیزی داخلی ISO 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی ۱۶ ساعت آموزش ایزو
۶ سرممیزی ISO 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی ثبت IRCA ۴۰ ساعت آموزش ایزو
۷ تشریح الزامات OHSAS 18001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ۱۶ ساعت آموزش ایزو
۸ ممیزی داخلی OHSAS 18001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ۱۶ ساعت آموزش ایزو
۹ سرممیزی OHSAS 18001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای

ثبت IRCA

۴۰ ساعت آموزش ایزو
۱۰ تشریح الزامات ISO 22000 سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی ۱۶ ساعت آموزش ایزو
۱۱ ممیزی داخلی ISO 22000 سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی ۱۶ ساعت آموزش ایزو
۱۲ سرممیزی ISO 22000 سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی ثبت IRCA ۴۰ ساعت آموزش ایزو
۱۳ تشریح الزامات ISO 13485 سیستم مدیریت تجهیزات پزشکی ۱۶ ساعت آموزش ایزو
۱۴ ممیزی داخلی ISO 13485 سیستم مدیریت تجهیزات پزشکی ۱۶ ساعت آموزش ایزو
۱۵ سرممیزی ISO 13485 سیستم مدیریت تجهیزات پزشکی ثبت IRCA ۴۰ ساعت آموزش ایزو
۱۶ تشریح الزامات ISO 50001 سیستم مدیریت انرژی ۱۶ ساعت آموزش ایزو
۱۷ ممیزی داخلی ISO 50001 سیستم مدیریت انرژی ۱۶ ساعت آموزش ایزو
۱۸ سرممیزی ISO 50001 ثبت IRCA سیستم مدیریت انرژی ۴۰ ساعت آموزش ایزو
۱۹ تشریح الزامات ISO 27001 سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ۱۶ ساعت آموزش ایزو
۲۰ ممیزی داخلی ISO 27001 سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ۱۶ ساعت آموزش ایزو
۲۱ سرممیزی ISO 27001 سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ثبت IRCA ۴۰ ساعت آموزش ایزو
۲۲ تشریح الزامات IATF 16949 مدیریت کیفیت در صنعت خودروسازی ۱۶ ساعت آموزش ایزو
۲۳ ممیزی داخلی IATF 16949 مدیریت کیفیت در صنعت خودروسازی ۱۶ ساعت آموزش ایزو
۲۴ تشریح الزامات HSE-MS ایمنی و بهداشت محیط کار ۱۶ ساعت آموزش ایزو
۲۵ تشریح الزامات HACCP تعیین و کنترل نقاط بحرانی ۱۶ ساعت آموزش ایزو
۲۶ تشریح الزامات ISO 17025 ، الزامات برای کیفیت و احراز صلاحیت آزمایشگاه های آزمون و کاليبراسيون ۱۶ ساعت آموزش ایزو
۲۷ تشریح الزامات ISO 17020، الزامات برای سازمان های بازرسی ۱۶ ساعت آموزش ایزو
۲۸ تشریح الزامات ISO 10002 نظام مدیریت ارتباط با مشتریان ۱۶ ساعت آموزش ایزو
۲۹ تشریح الزامات ISO 10004 سیستم مدیریت کیفیت پایش و اندازه گیری رضایت مشتریان ۱۶ ساعت آموزش ایزو
۳۰ تشریح الزامات ISO 15189 ، الزامات برای کیفیت و احراز صلاحیت آزمایشگاه های پزشکی ۱۶ ساعت آموزش ایزو
۳۱ تشریح الزامات ISO 10015 سیستم مدیریت آموزش ۸ ساعت آموزش ایزو
۳۲ تشریح الزامات ISO 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ۱۶ ساعت آموزش ایزو
۳۳ ممیزی داخلی ISO 45001  سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ۱۶ ساعت آموزش ایزو
۳۴ سرممیزی ISO 45001  سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای

ثبت IRCA

۴۰ ساعت آموزش ایزو
دوره های مدیریت
ردیف عنوان دوره مدت (ساعت) هزینه (ریال)
۱ مدیریت تضمین کیفیت ۱۶ ساعت آموزش ایزو
۲ اصول و مبانی GMP ۱۶ ساعت آموزش ایزو
۳ اصول و مبانی GLP ۱۶ ساعت آموزش ایزو
۴ مدیریت ریسک ۱۶ ساعت آموزش ایزو
۵ مدیریت استراتژیک ۱۶ ساعت آموزش ایزو
۶ ارزیابی ریسک بر اساس ISO 31000 ۱۶ ساعت آموزش ایزو
۷ تعالی سازمان و بهره وری (EFQM) ۱۶ ساعت آموزش ایزو
۸ مدیریت بازاریابی ۱۶ ساعت آموزش ایزو
۹ مدیریت دانش PMBOK ۱۶ ساعت آموزش ایزو
۱۰ اصول و فنون مذاکره ۱۶ ساعت آموزش ایزو
۱۱ مدیریت برند و برندینگ ۱۶ ساعت آموزش ایزو
۱۲ مدیریت ارتباط با مشتری و ثبت شکایات ۱۶ ساعت آموزش ایزو
۱۳ آراستگی محیط کار ۵S ۸ ساعت آموزش ایزو
۱۴ طراحی نظام جامع آموزشی، مدیریت آموزش ۱۶ ساعت آموزش ایزو
۱۵ مدیریت منابع انسانی ۱۶ ساعت آموزش ایزو
۱۶ مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) ۱۶ ساعت آموزش ایزو
۱۷ زبان بدن ۸ ساعت آموزش ایزو
۱۸ روش های تبلیغات و بازاریابی ۸ ساعت آموزش ایزو
۱۹ اصول ارزیابی تامین کنندگان و نحوه انجام ۸ ساعت آموزش ایزو
۲۰ اصول تبلیغات و مدیریت تبلیغات ۸ ساعت آموزش ایزو
۲۱ برنامه ریزی تولید ۱۶ ساعت آموزش ایزو
۲۲ انبار و اصول انبارداری ۱۶ ساعت آموزش ایزو
۲۳ شناسایی عوامل داخلی و خارجی و SWOT ۸ ساعت آموزش ایزو
۲۴ تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری MSA ۱۶ ساعت آموزش ایزو
۲۵ تجزیه و تحلیل خطا و اثرات آن FMEA ۸ ساعت آموزش ایزو
۲۶ طرحریزی پیشاپیش کیفیت محصول APQP ۸ ساعت آموزش ایزو
۲۷ مدیریت مخاطرات امنیت اطلاعات بر مبنای ISO27001 و ISO31000 ۸ ساعت آموزش ایزو
۲۸ ارزیابی آزمایشگاه های پزشکی بر مبنای ISO15189 ۱۶ ساعت آموزش ایزو
۲۹ تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار Minitab ۱۶ ساعت آموزش ایزو
۳۰ خود ارزیابی بر اساس مدل EFQM ۱۶ ساعت آموزش ایزو
۳۱ کارگاه تدوین مأموریت، چشم انداز، ارزش و اهداف ۸ ساعت آموزش ایزو
۳۲ برنامه ریزی و کنترل عملیاتی تولید ۱۶ ساعت آموزش ایزو
۳۳ تدوین شایستگی های سازمانی ۸ ساعت آموزش ایزو
۳۴ آموزش الزامات آزمایشگاه ها مرجع سلامت ۱۶ ساعت آموزش ایزو
۳۵ اصول تحقیق در عملیات ۱۶ ساعت آموزش ایزو
۳۶ روش های تصمیم گیری( (Decision Making Methods ۱۶  ساعت آموزش ایزو
دوره های مدیریت در پروژه های عمران
ردیف عنوان دوره مدت (ساعت) هزینه (ریال)
۱ بررسی دعاوی قرارداد Claim ۱۶ ساعت آموزش ایزو
۲ مبانی حقوق و پیمان و رسیدگی قرارداد ۱۶ ساعت آموزش ایزو
۳ متره برآورد و صورت وضعیت نویسی ۸ ساعت آموزش ایزو
دوره های کنترل پروژه و کنترل آماری
ردیف عنوان دوره مدت (ساعت) هزینه (ریال)
۱ کنترل پروژه MSP ۱۶ ساعت آموزش ایزو
۲ مدیریت پروژه P6 ۱۶ ساعت آموزش ایزو
۳ کنترل فرآیند آماری SPS ۱۶ ساعت آموزش ایزو
دوره های مرتبط با کشاورزی
ردیف عنوان دوره مدت (ساعت) هزینه (ریال)
۱ آشنایی با اصول Global Gap ۱۶ ساعت آموزش ایزو
۲ آشنایی با اصول Organic ۸ ساعت آموزش ایزو

 

وب سایت خانه مدیریت صنعتی

www.imhome.ir

فرم ثبت نام

Be Globally With us

One thought on “آکادمی آموزش

  1. بازتاب: ایزو ISO 9001:2015

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to top