با ما جهانی شوید.

آکادمی آموزش شرکت آزمون و تائید کاربران به عنوان یکی از آکادمی های فعال در زمینه دوره ی آموزشی ایزو اقدام به برنامه ریزی آموزشی جهت برگزاری دوره های کاربردی و عملی در راستای سیستم های مدیریت و کنترل پروژه و سایر موارد نموده است.

دوره ها با بالاترین کیفیت توسط اساتید با تجربه از نخبگان در هر رشته ی موضوع برگزار می گردد.

برای تسهیل در انتخاب دوره ها صفحه مرتبط با GCL اکادمی راه اندازی.لذا توصیه می گردد بر روی لینک زیر کلیک کنید:

GCL آکادمی

دوره های سیستم های مدیریت و استاندارد
ردیفعنوان دورهمدت (ساعت)هزینه (ریال)
۱تشریح الزامات ISO 9001 سیسیتم مدیریت کیفیت۱۶ ساعتآموزش ایزو
۲ممیزی داخلی ISO 9001 سیسیتم مدیریت کیفیت۱۶ ساعتآموزش ایزو
۳سرممیزی ISO 9001 سیسیتم مدیریت کیفیت ثبت IRCA۴۰ ساعتآموزش ایزو
۴تشریح الزامات ISO 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی۱۶ ساعتآموزش ایزو
۵ممیزی داخلی ISO 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی۱۶ ساعتآموزش ایزو
۶سرممیزی ISO 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی ثبت IRCA۴۰ ساعتآموزش ایزو
۷تشریح الزامات ISO 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای۱۶ ساعتآموزش ایزو
۸ممیزی داخلی ISO 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای۱۶ ساعتآموزش ایزو
۹سرممیزی ISO 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای

ثبت IRCA

۴۰ ساعتآموزش ایزو
۱۰تشریح الزامات ISO 22000 سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی۱۶ ساعتآموزش ایزو
۱۱ممیزی داخلی ISO 22000 سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی۱۶ ساعتآموزش ایزو
۱۲سرممیزی ISO 22000 سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی ثبت IRCA۴۰ ساعتآموزش ایزو
۱۳تشریح الزامات ISO 13485 سیستم مدیریت تجهیزات پزشکی۱۶ ساعتآموزش ایزو
۱۴ممیزی داخلی ISO 13485 سیستم مدیریت تجهیزات پزشکی۱۶ ساعتآموزش ایزو
۱۵سرممیزی ISO 13485 سیستم مدیریت تجهیزات پزشکی ثبت IRCA۴۰ ساعتآموزش ایزو
۱۶تشریح الزامات ISO 50001 سیستم مدیریت انرژی۱۶ ساعتآموزش ایزو
۱۷ممیزی داخلی ISO 50001 سیستم مدیریت انرژی۱۶ ساعتآموزش ایزو
۱۸سرممیزی ISO 50001 ثبت IRCA سیستم مدیریت انرژی۴۰ ساعتآموزش ایزو
۱۹تشریح الزامات ISO 27001 سیستم مدیریت امنیت اطلاعات۱۶ ساعتآموزش ایزو
۲۰ممیزی داخلی ISO 27001 سیستم مدیریت امنیت اطلاعات۱۶ ساعتآموزش ایزو
۲۱سرممیزی ISO 27001 سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ثبت IRCA۴۰ ساعتآموزش ایزو
۲۲تشریح الزامات IATF 16949 مدیریت کیفیت در صنعت خودروسازی۱۶ ساعتآموزش ایزو
۲۳ممیزی داخلی IATF 16949 مدیریت کیفیت در صنعت خودروسازی۱۶ ساعتآموزش ایزو
۲۴تشریح الزامات HSE-MS ایمنی و بهداشت محیط کار۱۶ ساعتآموزش ایزو
۲۵تشریح الزامات HACCP تعیین و کنترل نقاط بحرانی۱۶ ساعتآموزش ایزو
۲۶تشریح الزامات ISO 17025 ، الزامات برای کیفیت و احراز صلاحیت آزمایشگاه های آزمون و کاليبراسيون۱۶ ساعتآموزش ایزو
۲۷تشریح الزامات ISO 17020، الزامات برای سازمان های بازرسی۱۶ ساعتآموزش ایزو
۲۸تشریح الزامات ISO 10002 نظام مدیریت ارتباط با مشتریان۱۶ ساعتآموزش ایزو
۲۹تشریح الزامات ISO 10004 سیستم مدیریت کیفیت پایش و اندازه گیری رضایت مشتریان۱۶ ساعتآموزش ایزو
۳۰تشریح الزامات ISO 15189 ، الزامات برای کیفیت و احراز صلاحیت آزمایشگاه های پزشکی۱۶ ساعتآموزش ایزو
۳۱تشریح الزامات ISO 10015 سیستم مدیریت آموزش۸ ساعتآموزش ایزو
۳۲تشریح الزامات ISO 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای۱۶ ساعتآموزش ایزو
۳۳ممیزی داخلی ISO 45001  سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای۱۶ ساعتآموزش ایزو
۳۴سرممیزی ISO 45001  سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای

ثبت IRCA

۴۰ ساعتآموزش ایزو
دوره های مدیریت
ردیفعنوان دورهمدت (ساعت)هزینه (ریال)
۱مدیریت تضمین کیفیت۱۶ ساعتآموزش ایزو
۲اصول و مبانی GMP۱۶ ساعتآموزش ایزو
۳اصول و مبانی GLP۱۶ ساعتآموزش ایزو
۴مدیریت ریسک۱۶ ساعتآموزش ایزو
۵مدیریت استراتژیک۱۶ ساعتآموزش ایزو
۶ارزیابی ریسک بر اساس ISO 31000۱۶ ساعتآموزش ایزو
۷تعالی سازمان و بهره وری (EFQM)۱۶ ساعتآموزش ایزو
۸مدیریت بازاریابی۱۶ ساعتآموزش ایزو
۹مدیریت دانش PMBOK۱۶ ساعتآموزش ایزو
۱۰اصول و فنون مذاکره۱۶ ساعتآموزش ایزو
۱۱مدیریت برند و برندینگ۱۶ ساعتآموزش ایزو
۱۲مدیریت ارتباط با مشتری و ثبت شکایات۱۶ ساعتآموزش ایزو
۱۳آراستگی محیط کار ۵S۸ ساعتآموزش ایزو
۱۴طراحی نظام جامع آموزشی، مدیریت آموزش۱۶ ساعتآموزش ایزو
۱۵مدیریت منابع انسانی۱۶ ساعتآموزش ایزو
۱۶مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)۱۶ ساعتآموزش ایزو
۱۷زبان بدن۸ ساعتآموزش ایزو
۱۸روش های تبلیغات و بازاریابی۸ ساعتآموزش ایزو
۱۹اصول ارزیابی تامین کنندگان و نحوه انجام۸ ساعتآموزش ایزو
۲۰اصول تبلیغات و مدیریت تبلیغات۸ ساعتآموزش ایزو
۲۱برنامه ریزی تولید۱۶ ساعتآموزش ایزو
۲۲انبار و اصول انبارداری۱۶ ساعتآموزش ایزو
۲۳شناسایی عوامل داخلی و خارجی و SWOT۸ ساعتآموزش ایزو
۲۴تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری MSA۱۶ ساعتآموزش ایزو
۲۵تجزیه و تحلیل خطا و اثرات آن FMEA۸ ساعتآموزش ایزو
۲۶طرحریزی پیشاپیش کیفیت محصول APQP۸ ساعتآموزش ایزو
۲۷مدیریت مخاطرات امنیت اطلاعات بر مبنای ISO27001 و ISO31000۸ ساعتآموزش ایزو
۲۸ارزیابی آزمایشگاه های پزشکی بر مبنای ISO15189۱۶ ساعتآموزش ایزو
۲۹تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار Minitab۱۶ ساعتآموزش ایزو
۳۰خود ارزیابی بر اساس مدل EFQM۱۶ ساعتآموزش ایزو
۳۱کارگاه تدوین مأموریت، چشم انداز، ارزش و اهداف۸ ساعتآموزش ایزو
۳۲برنامه ریزی و کنترل عملیاتی تولید۱۶ ساعتآموزش ایزو
۳۳تدوین شایستگی های سازمانی۸ ساعتآموزش ایزو
۳۴آموزش الزامات آزمایشگاه ها مرجع سلامت۱۶ ساعتآموزش ایزو
۳۵اصول تحقیق در عملیات۱۶ ساعتآموزش ایزو
۳۶روش های تصمیم گیری( (Decision Making Methods۱۶  ساعتآموزش ایزو
دوره های مدیریت در پروژه های عمران
ردیفعنوان دورهمدت (ساعت)هزینه (ریال)
۱بررسی دعاوی قرارداد Claim۱۶ ساعتآموزش ایزو
۲مبانی حقوق و پیمان و رسیدگی قرارداد۱۶ ساعتآموزش ایزو
۳متره برآورد و صورت وضعیت نویسی۸ ساعتآموزش ایزو
دوره های کنترل پروژه و کنترل آماری
ردیفعنوان دورهمدت (ساعت)هزینه (ریال)
۱کنترل پروژه MSP۱۶ ساعتآموزش ایزو
۲مدیریت پروژه P6۱۶ ساعتآموزش ایزو
۳کنترل فرآیند آماری SPS۱۶ ساعتآموزش ایزو
دوره های مرتبط با کشاورزی
ردیفعنوان دورهمدت (ساعت)هزینه (ریال)
۱آشنایی با اصول Global Gap۱۶ ساعتآموزش ایزو
۲آشنایی با اصول Organic۸ ساعتآموزش ایزو

فرم ثبت نام

Be Globally With us

1 Comment

  1. […] شرکت در دوره آموزشی ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ (ISO 9001:2105) توسط شرکت آزمون و تایید کاربران برروی لینک […]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *