ممیزی ایزو ۹۰۰۱ و ایزو ۱۴۰۰۱ با ورژن قبلی

بازه زمانی

 

با ما جهانی شوید.

ممیزی ایزو ۹۰۰۱ و ایزو ۱۴۰۰۱ با ورژن قبلی:

بر اساس سند منتشر شده توسط انجمن بین المللی نهاد های اعتباربخشی IAF با شماره IAF Resolution 2017-13, از تاریخ ۱۵٫۰۳٫۲۰۱۸ معادل ۲۴ اسفند ماه ۱۳۹۶ هیچ ممیزی (صدور،مراقبتی،صدور مجدد) نمیبایست در قالب ورژن ۲۰۰۸ برای استاندارد ایزو ۹۰۰۱ و نسخه ۲۰۰۴ برای استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ انجام گردد.

با توجه به این که برای انتقال ورژن سه سال زمان داده شده است و در سال پایانی به سر میبریم این تصمیم توسط کمیته مربوطه گرفته شده است. 

ایبن تصمیم در راستای تشویق و سوق دادن شرکت ها و کارخانجات برای استفاده از نسخه ی جدید اسن سیستمهای مدیریتی می باشد.

در ویرایش جدید استانداردها مباحثی مانند رهبری، تفکر مبتنی بر ریسک ، مشارکت افراد و همچنین هم راستایی خط مشی و اهداف با مسیر استراتژیک سازمان اضافه گردیده است.

شرکت آزمون به عنوان نماینده ی انحصاری شرکت گلوبال گروپ انگلستان آماده ی ممیزی و صدور گواهینامه های سیستمهای مدیریت در حوزه های مختلف می باشد.

 

جهت ارائه خدمات ممیزی و صدور گواهینامه ایزو با Global Group ایران تماس بگیرید.

۰۲۱۸۸۳۹۷۷۹۵-۸۸۳۹۷۴۴۶

اخذ ایزو با گلوبال گروپ

Be Globally With us

ممیزی ایزو ۹۰۰۱ و ایزو ۱۴۰۰۱ با ورژن قبلی
Scroll to top