ممیزی و صدور گواهینامه شرکت کیمیا فرایند رگا

kimia rega

با ما جهانی شوید.

پس از انجام ممیزی مرحله اول و دوم شرکت کیمیا فرایند رگا و موفقیت شرکت مذکور این شرکت موفق به دریافت گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ و ۱۴۰۰۱ و OHSAS 18001 گردید.لازم به ذکر است که گواهینامه ۹۰۰۱ آن سازمان محترم از شرکت آزمون و تایید کاربران و گواهینامه ۱۴۰۰۱ و ۱۸۰۰۱ شرکت رگا از شرکت Global Group انگلستان صادر گردیده است.

کارکنان شرکت آزمون و تایید کاربران این مهم را به مدیریت و کارکنان این شرکت تبریک میگوییم.

Be Globally With us

ممیزی و صدور گواهینامه شرکت کیمیا فرایند رگا
Scroll to top