صدور ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ گروه صنعتی آزمایش

با ما جهانی شوید. پس از انجام ممیزی مرحله اول و دوم گروه صنعتی آزمایش و موفقیت سازمان مذکور این شرکت نائل به دریافت گواهینامه  ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵  از شرکت گلوبال گروپ Global Group  تحت اعتبار UKAS  انگلستان گردید. این مجموعه یکی از مجموعه های فعال در زمینه فروش لوازم خانگی می باشد. لازم به تذکر است این شرکت از …