دوره دریافت گواهینامه ایزو

دوره دریافت گواهینامه ایزو متن زیر مواردی را در خصوص دوره دریافت گواهینامه ایزو می باشد: شرکت آزمون و تائید کاربران در یک دوره ۳ ساله شرکت ها را ممیزی و گواهینامه می نماید. به منظور اثبات اینکه سیستم مدیریت کارفرما الزامات را بر اساس استاندارد (های) انتخاب شده یا سایر مدرك (مدارك) حاوی الزامات …