انجمن لوله و اتصالات پلی اتیلن

با ما جهانی شوید. انجمن لوله و اتصالات پلی اتیلن   به استناد فهرست منتشر شده توسط انجمن لوله و اتصالات پلی اتیلن شرکت آزمون و تایید کاربران (Global Group) به عنوان یکی از شرکت های فعال در زمینه ممیزی سیستم های مدیریتی توسط این انجمن تائید گردید.لذا از تمامی شرکت های فعال در حوره تولید و …