صدور گواهینامه ایزو شرکت نگین کویر

با ما جهانی شوید.   پس از انجام ممیزی مرحله اول و دوم شرکت نگین کویر مبین و موفقیت سازمان مذکور این شرکت نائل به دریافت گواهینامه  ایزو  ۹۰۰۱:۲۰۱۵ و ایزو ۱۴۰۰۱:۲۰۱۵ و OHSAS 18001:2007 از شرکت گلوبال گروپ Global Group انگلستان گردید. این مجموعه یکی از مجموعه های فعال در زمینه ساخت جایگاههای بنزین و CNG می باشد. شرکت …