ایزو ۴۵۰۰۱:۲۰۱۸

با ما جهانی شوید. ایزو ۴۵۰۰۱:۲۰۱۸   این استاندارد بین المللی، الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای (OH&S)را مشخص می کند. و دستورالعمل های مورد استفاده را به منظور توانا ساختن سازمان برای فراهم کردن ایمنی و بهداشت محل های کار بوسیله جلوگیری از آسیب  مربوط به کار و بیماری و همچنین بهبود …