گواهینامه ایزو ۲۲۰۰۰

ارائه خدمات ممیزی گواهینامه ایزو ۲۲۰۰۰ توسط آزمون و تایید کاربران (GCL International) با ما جهانی شوید.   ISO 22000 چیست؟ خانواده استانداردهای بین المللی ISO 22000 به مدیریت ایمنی مواد غذایی می پردازد. عواقب غذای ناایمن می تواند جدی باشد و استانداردهای مدیریت ایمنی مواد غذایی ایزو به سازمانها در شناسایی و کنترل خطرات …