ایزو ۲۲۰۰۰

ایزو ۲۲۰۰۰ ارائه خدمات ممیزی ایزو ۲۲۰۰۰ توسط آزمون و تایید کاربران (گلوبال انگلستان) با ما جهانی شوید.   ISO 22000 چیست؟ خانواده استانداردهای بین المللی ISO 22000 به مدیریت ایمنی مواد غذایی می پردازد. عواقب غذای ناایمن می تواند جدی باشد و استانداردهای مدیریت ایمنی مواد غذایی ایزو به سازمانها در شناسایی و کنترل …