ممیزی و صدور گواهینامه ISO 9001:2015

صدور گواهینامه ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ پارسیس راهکار

با ما جهانی شوید. ممیزی و صدور گواهینامه ISO 9001:2015 پارسیس راهکار پس از انجام ممیزی مرحله اول و دوم شرکت پارسیس راهکار  و موفقیت سازمان مذکور این شرکت نائل به دریافت گواهینامه  ایزو ۹۰۰۱   از شرکت گلوبال گروپ Global Group انگلستان  گردید. این مجموعه یکی از مجموعه های فعال در زمینه تجهیزات مکانیکی صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی […]

Scroll to top