بحران کرونا و ممیزی

بحران کرونا و ممیزی متاسفانه مدتی است که کشورهای بسیاری درگیر موضوع کرونا و پیامدهای آن می باشند.بحران کرونا و ممیزی شرکت ها نیز یک مساله ای است که نیاز به آگاهی بیشتر دارد: کشور ما نیز از این مساله مستثنی نبوده و در گیر این مهم به طور گسترده ای شده است. سوالی که …