گواهینامه ارگانیک COR

گواهینامه ارگانیک COR گواهینامه ارگانیک COR به معنای “Canadian Organic Regime” است و به عنوان یکی از مهمترین گواهینامه‌های ارگانیک در کانادا شناخته می‌شود. COR یک سیستم گواهینامه‌دهی برای محصولات ارگانیک در کانادا است و توسط اداره کشاورزی و مواد غذایی کانادا (CFIA) تنظیم می‌شود. گواهینامه COR تأیید می‌کند که محصولات کشاورزی، مواد غذایی و …