صدور گواهینامه شرکت آزمون و تایید کاربران

گواهینامه تایید صلاحیت شرکت آزمون و تایید کاربران سیستمهای مدیریتیi پس از ممیزی و ارزیابی در راستای استاندارد ایزو ۱۷۰۲۱ (ارزیابی انطباق – الزامات شرکتهای صدور گواهینامه در زمینه سیستمهای مدیریت )در تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۳ توسط مرکز تایید صلاحیت موسسه استاندارد ایران صادر گردید. این موفقیت را به تمامی ذینفعان و مشتریان شرکت مذکور تبریک عرض …