تائیدیه انجمن لوازم خانگی

با ما جهانی شوید. تائیدیه انجمن لوازم خانگی: به استناد نامه تائید شماره ۴۰۸ مورخ ۰۷٫۰۲٫۹۸  همچنین تائید نهاد های صدور گواهینامه ایزو، شرکت آرمون و تائید کاربران نماینده گلوبال گروپ انگلستان توسط انجمن صنفی تولید کنندگان لوازم خانگی ایران این شزکت به عنوان نهاد صدور گواهینامه تائید گردید. این بدین معناست که شرکت ها و اعضای …