گواهینامه GOTS

استاندارد جهانی نساجی ارگانیک (GOTS)  یک استاندارد نساجی جهانی پذیرفته شده برای الیاف ارگانیک از طریق پوشش دادن الزامات اجتماعی ، شیمیایی و زیست محیطی در هر مرحله از فرآوری است. اهداف GOTS: هدف این استاندارد تعریف الزامات برای اطمینان از وضعیت ارگانیک بودن منسوجات ، از ( درو کردن )برداشت مواد اولیه تا برچسب …