پمپ سعدی

صدور گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ شرکت پمپ سعدی

پس از موفقیت شرکت پمپ سعدی در ممیزی مورخ ۲۱ و ۲۲ شهریور ماه نود و سه گواهینامه ی ایزو ۹۰۰۱ سازمان مذکور صادر گردید.

این شرکت یکی از شرکتهای فغال در زمینه تولید و فروش پمپ آب و لجن کش میباشد.سابقه ی پیاده سازی سیستم ایزو ۹۰۰۱ در شرکت مذکور به بیش از ۱۰ سال میرسد.

این موفقیت را به مدیران،کارکنان و سایر ذینفعان شرکت مذکور تبریک میگوییم.