ایزو سایه پرتو

ممیزی و صدور گواهینامه شرکت سایه پرتو مهر هستی

با ما جهانی شوید.

پس از انجام ممیزی مرحله اول و دوم شرکت سایه پرتو مهر هستی و موفقیت سازمان مذکور این شرکت نائل به دریافت گواهینامه  ایزو ۹۰۰۱   تحت اعتبار مرکز ملی تایید صلاحیت ایران از شرکت آزمون گردید.

قابل ذکر است که با توجه به تائید مرکز ملی تایید صلاحیت ایران نوسط سازمان IAF گواهینامه های ایزو ۹۰۰۱ مانند گواهینامه شرکت سایه پرتو مهر هستی با نماد IAF MLA صادر می گردد.

شرکت آزمون به عنوان دفتر منطقه ایران گلوبال گروپ آماده ی ممیزی و صدور گواهینامه برای سازمانهای دولتی و خصوصی فارغ از نوع و اندازه ی ایشان می باشد.

بدینوسیله از طرف کارکنان شرکت آزمون و تایید کاربران این مهم را به مدیریت و کارکنان این شرکت تبریک عرض مینماییم.

۰۲۱۸۸۳۹۷۷۹۵-۸۸۳۹۷۴۴۶

Be Globally With us