مرکز ÷وست

ممیزی و صدور گواهینامه ایزو ۹۰۰۱:۲۰۰۸ مرکز پوست و سلول های بنیادی

مرکز پوست و سلولهای بنیادی پس از موفقیت در ممیزی مرحله اول و مرحله دوم موفق به اخذ گواهینامه ISO 9001:2008 از شرکت آزمون و تائید و کاربران تحت اعتبار مرکز ملی تائید صلاحیت ایران گردید.

این موفقیت را به مدیریت،کارکنان و کلیه ذینفعان مرکز پوست و سلولهای بنیادی دانشگاه تهران تبریک میگوییم.

جهت انجام خدمات ممیزی و صدور گواهینامه ایزو با شرکت آزمون و تائید کاربران تماس حاصل فرمایید.

۰۲۱-۷۷۰۴۴۰۵۱-۷۷۹۵۹۶۳۹