تائیدیه انجمن لوازم خانگی

با ما جهانی شوید. تائیدیه انجمن لوازم خانگی: به استناد نامه تائید شماره ۴۰۸ مورخ ۰۷٫۰۲٫۹۸  همچنین تائید نهاد های صدور گواهینامه ایزو، شرکت آرمون و تائید کاربران نماینده گلوبال گروپ انگلستان توسط انجمن صنفی تولید کنندگان لوازم خانگی ایران این شزکت به عنوان نهاد صدور گواهینامه تائید گردید. این بدین معناست که شرکت ها و اعضای …

صدور گواهینامه لوازم خانگی کن

با ما جهانی شوید. پس از انجام ممیزی مرحله اول و دوم شرکت لوازم خانگی کن (Can Home Appliances) و موفقیت سازمان مذکور این شرکت نائل به دریافت گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ و ایزو ۱۴۰۰۱ و OHSAS 18001   از شرکت آزمون گردید. آزمون به عنوان دفتر منطقه ایران گلوبال گروپ آماده ی ممیزی و صدور گواهینامه برای …