رفتار ممیز

رفتار ممیز

متن زیر اطلاعاتی در مورد رفتار ممیز و رفتار کارکنان CB  ارائه مینماید:

مثالهایی از رفتارهاي شخصی که براي کارکنان دخیل در فعالیتهاي گواهی کردن براي هر نوع سیستم مدیریت حائز اهمیت میباشد، به شرح زیر است:
الف- پاي بندي به اصول اخلاقی ۱؛ یعنی منصف، صادق، مخلص، درستکار و بصیربودن؛
ب- پذیرا بودن نظرات دیگران  ۲؛ یعنی در نظرگرفتن نظرات یا دیدگاههاي متفاوت؛
ج- تدبیر   ۳؛ یعنی رفتار سنجیده در معاشرت با مردم؛
؛ د –تشریک مساعی   ۴ یعنی تعامل با دیگران بهطور اثربخش؛
ها- تیزبینی   ۵؛ یعنی آگاهی نسبت به محیط فیزیکی پیرامون و فعالیتها بهطور فعال؛
و- تیزفهمی  ۶؛ یعنی آگاهی و توانایی درك موقعیتها به طور غریزي؛
ز- ذهن باز داشتن  ۷؛ یعنی تطبیق آسان با شرایط مختلف؛
ح- استواري  ۸؛ یعنی مصر بودن و تمرکز داشتن بر دستیابی به اهداف؛
ط- قاطعیت  ۹؛ یعنی دستیابی به نتیجه گیري به هنگام بر پایۀ استدلال و تحلیل منطقی؛
ي- اعتماد بهنفس ۱۰ ؛ یعنی انجام اقدامات و کارها بهطور مستقل؛

 

این شرکت سالانه حدد اقل دو دوره آموزشی برای تمامی کارکنان و ممیزیان در مورد شیوه های رفتاری ممیزی و اخلاق در ممیزی برگزار می نماید.

شرکت ازمون و تایید کاربران به عنوان نماینده گلوبال انگلستان آماده ارائه خدمات در زمینه استاندارد مذکور می باشد.

همچنین این شرکت در زمینه صدور گواهینامه CE و گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ و ایزو ۱۴۰۰۱ می باشد.

۰۲۱۸۸۳۹۷۷۹۵-۸۸۳۹۷۴۴۶

 

با ما جهانی شوید.