ایزو موسسه حرف اخر

ممیزی و صدور گواهینامه ISO 9001:2015 موسسه حرف آخر

پس از انجام ممیزی مرحله اول و دوم موسسه حرف آخر و موفقیت سازمان مذکور این شرکت نائل به دریافت گواهینامه  ایزو ۹۰۰۱  و ایزو ۱۰۰۰۲ از شرکت گلوبال گروپ Global Group انگلستان  و ایزو ۱۰۰۱۵ از شرکت آزمون و تائید کاربران گردید.

این مجموعه یکی از مجموعه های فعال در زمینه آموزش و چاپ کتاب و DVD های کمک آموزشی می باشد.

شرکت آزمون به عنوان دفتر منطقه ایران گلوبال گروپ آماده ی ممیزی و صدور گواهینامه برای سازمانهای دولتی و خصوصی فارغ از نوع و اندازه ی ایشان می باشد.

بدینوسیله از طرف کارکنان شرکت آزمون و تایید کاربران این مهم را به مدیریت و کارکنان این شرکت تبریک عرض مینماییم.

جهت ارائه خدمات ممیزی و صدور گواهینامه ایزو با Global Group ابران تماس بگیرید.

۰۲۱۸۸۳۹۷۷۹۵-۸۸۳۹۷۴۴۶ص