ایزو ۴۵۰۰۱

با ما جهانی شوید.

ایزو ۴۵۰۰۱

سازمان ها در قبال کارکنان و افراد که به نوعی بر روی فعالیت های سازمان اثر می گذارند مسولند. باتوجه به تخمین سازمان جهانی کار (ILO) در سال ۲۰۱۳ غریب به ۲٫۳ میلیون نفر در نتیجه فعتایت های کاری در جهان فوت کرده اند.

بر اساس برآورد سازمان جهانی کار بیش از ۶۶۰۰۰۰ نفر بر اساس سزطانهای ناشی ز فعالیت های کاری جان خود را از دست می دهند.

سازمان جهانی استاندارد در حال طراحی و تکوین ایزو ۴۵۰۰۱ به عنوان یک مبنای بین المللی در جهت سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای است.پیاده سازی سیتم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای یک تصمیم استراتژیک توسط سازمان میباشد،تا تضمین نماید که پرسنل در فضای ایمن تر و با سلامتی بیشتر فعالیت مینمایند که خود سبب افزایش سود اوری سازمان در همان زمان می گردد.

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای سبب جلوگیری از بروز آسیب ها و صدمات جانی می گردد.با استقرار این مدل سازمان ها فعالانه در جهت جلوگیری از اثرات نامطلوب ایمنی و بهداشت اقدام مینمایند.

این بسیار منطقی است افرادی که در مواجهه با ریسک های ایمنی و بهداشت فعالیت می نمایند در مورد آن آگاه باشند.این سیستم تاکید بسیار زیادی بر مشارکت کارکنان دارد.

ای استاندارد در فوریه سال ۲۰۱۸ انتشار می بابد. این استاندارد قابلیت یکپارچگی با ایزو ۹۰۰۱ و ایزو ۱۴۰۰۱ را دارد.

این طبیعی است که با توجه به مطالعات انجام شده توسط ممیزان شرکت گلوبال گروپ ایران و همچنین آموزش های انجام شده بر اساس پیشنویس استاندارد مذکور این شرکت از  اولین مجموعه های گواهی کننده و آموزش دهنده سیستم استاندارد ایزو ۴۵۰۰۱ باشد.

منتظر مقالات بعدی در مورد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای باشید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ایزو ۴۵۰۰۱ با شرکت آزمون و تائید کاربران تماس بگیرید.

۰۲۱۸۸۳۹۷۷۹۵-۸۸۳۹۷۴۴۶

برای اخذ ایزو با ما تماس بگیرید.

با ما جهانی شوید.