گواهینامه ایزو

ایزو ۴۵۰۰۱:۲۰۱۸

ایزو 45001

با ما جهانی شوید.

 

ایزو ۴۵۰۰۱

متن زیر اطلاعاتی در کورد ایزو ۴۵۰۰۱ ارائه می نماید:

نهایتاً انتظارها تمام شد و سازمان جهانی استاندارد ISO  در ماه مارس سال ۲۰۱۸ سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ایزو ۴۵۰۰۱ را نهایی و ثبت کرد.به این ترتیب اولین نگارش استناندارد به صورت زیر معرفی شد:

ISO 45001:2018

این استاندارد چارچوبی را برای مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای کارکنان مهیا می نماید.با توجه به نیاز جامعه جهانی برای تعریف یک مدل بین المللی پذیرفته شده همگام با سایر سیستمهای مدیریتی و قابل یکپارچه شدن با سایر سیستمهای مدیریتی سازمان جهانی استاندارد ایزو ۴۵۰۰۱ را انتشار کرد.

این استاندارد در کنار الزامات محلی و الزامات تعریف شده به عنوان الزامات قانونی در هر کشور ،مدلی کامل در جهت بهبود فضای کسب و کار می باشد.

در این استاندارد تفکر مبتنی بر ریسک همانند ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ ذو ایزو ۱۴۰۰۱:۲۰۱۵ یکی از اصول می باشد.در استاندارد OHSAS 18001  سازمان ها ریسک ها و مخاطرات مربوط به فرایندهای کسب و کار را شناسایی و سپس به آن ها میپرداختند،در این استاندارد بین المللی سازمان ها علاوه بر ریسک ها و مخاطرات مربوط به فرایندهای کسب و کار, می بایست با درک عوامل داخلی و خارجی  ریسک های مربوط به عوامل داخلی و خارجی و طرفهای ذینفع نیز مورد رسیدگی قرار دهند.این استاندارد با سایر سیستمهای مدیریتی مانند ایزو ۹۰۰۱ ، ایزو ۱۴۰۰۱، ایزو ۲۷۰۰۱ یکپارچه میگردد.

دفتر ایران شرکت گلوبال گروپ از ماه July 2018  اقدام به ممیزی مشتریان و شرکتها بر مبنای ایزو ۴۵۰۰۱ می نماید.

جهت ارائه خدمات ممیزی و صدور گواهینامه ایزو با Global Group ابران تماس بگیرید.

۰۲۱۸۸۳۹۷۷۹۵-۸۸۳۹۷۴۴۶

اخذ ایزو با گلوبال گروپ

Be Globally With us

 

 

 

ایزو ۴۵۰۰۱:۲۰۱۸
Scroll to top